Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophical Special Seminary - Philosophy of language

Class at Faculty of Education |
O02312062

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Východiska konstituování filosofie jazyka. Souvislosti filosofie jazyka, lingvistiky. Lingvistické antropologie, obecné sémantiky a translatologie.

Filosofémata a koncepty spjaté s problematikou jazyka: zkoumání pojmů a výroků, analýza jazykových forem ? L. Valla, analytická filosofie, Wittgenstein jazyk a jeho tradování ? G. Vico jazyková vázanost/historičnost ? J.G.Hamann

člověk jako bytost, která své postavení mezi ostatními bytostmi získává díky jazyku (jazyk jako základní antropinum) ?

J.G.Herder, W. von Humboldt, W. Wundt, E. Cassirer

?vynalézání? druhého světa v jazyce ? F. Nietzsche prameny nedorozumění a úsilí spjaté s tvorbou jasného jazyka ? Vídeňský kruh jazyk jako systém znaků ? strukturalismus normální jazyk, jazyk každodenního použití (ordináty language philosophy), význam kontextu teorie mluvních aktů komunikativní jednání, podmínky možného dorozumění ? Habermas, Arendtová

řeč jako významová artikulace rozpoloženého rozumění bytí ve světě a řeč jako příbytek bytí ? Heidegger hermeneutika ? Schleiermacher, Gadamer, Ricoeur

Doporučená literatura:

Aristoteles: Poetika.1996.

Aristoteles: Rétorika. 1999.

Buber, M.: Rozhovor. (In: Jolana Poláková, Filosofie dialogu.) 1995.

Cassirer, E.: Filosofie symbolických forem I. Jazyk. 1996.

Foucault, M.: Diskurs, autor, genealogie. 1994.

Frankel, V.E.:Logotropie. 2000.

Gadamer, H-G.: Člověk a řeč. 1999.

Geertz, C.: Interpretace kultur. 2000.

Hečko, B.: Dobrodružství překladu. 2000.

Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk. 1993.

Jakobson, R.: Hledání podstaty jazyka. (In: Dvanáct esejů o jazyce) 1990.

Jaspers, K.: Filosofická víra. 1994.

Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. 1998.

Lyotard, J-F.: Putováání a jiné eseje. 2001.

Ricoeur, P.: Čas vyprávění. 2000.

Russel, B.: Logika, jazyk a věda. 1967.

Semrádová, I.: Filosofický seminář. 2003.

Semrádová, I.: Paradigma komunikace a technologie vzdělávání. 2003.

Thagard, P.: Úvod do kognitivní vědy. Mysl a myšlení.2000.

Wittgenstein, L.: Filosofická zkoumání. 1993.

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus. 1993.