Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophical Special Seminary - Philosophy of science

Class at Faculty of Education |
O02312063

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

1. Mýtus, filosofie a věda. Mytologický obraz světa. Rozklad mýtu a vznik filosofie. Počátky vědy v antice. 2. Základní etapy vývoje evropské vědy. Renesanční věda. Klasická věda. Novodobá věda. Vztah vědy a techniky (technologie). Průmyslová revoluce. 3. Věda, technika a společnost. Vznik moderní vědy 20. století. Vědeckotechnická revoluce.

Společnost založená na vědě a technice. Vědecko-technicko-průmyslový komplex. "Třetí" vlna. 4. Filosofická reflexe moderní vědy. Filosofie vědy 20. století. Novopozitivistická koncepce vědy.

Princip verifikace. Logická analýza jazyka vědy. 5. K. R. Popper a jeho kritika pozitivismu. Princip falzifikace a hypoteticko-deduktivní metoda.

Kritika induktivismu. Přísné testy. "Třetí" svět. 6. Historické pojetí vědy T. S. Kuhna. Vědecké paradigma. Kuhnův holismus a sociologismus.

Vědecká revoluce. 7. Koncepce vědeckých výzkumných programů I. Lakatose. Vědecký výzkumný program. Vnitřní a vnější historie vědy. 8. Metodologický anarchismus P. K. Feyerabenda. Parazitní status pozorování. Alternativní teorie.

Budoucnost filosofie vědy. 9. Sociologický obrat ve filosofii vědy a jeho kritika. Věda jako sociální artefakt. Antirealismus a sociální konstruktivismus. Sociální determinace vědeckého poznání. 10. Postmodernismus a věda. Postmoderní situace. Krize metanarací a pluralita mínění. "Druhá" moderna. 11. Nové koncepce ve filosofii vědy 20. století. Progresivní internalizace. Vědecká justifikace.

Sémantický přístup. Kognitivismus. 12. Vztah přírodních a sociálních (kulturních) věd. Úloha badatele, experiment, předvídání.

Vědecké vysvětlení a porozumění. 13. Věda a hodnoty. Hodnoty a jejich úloha v poznání. Etické zásady ve vědeckém výzkumu

(medicína, genetika, kosmický program). 14. Naturalistický obrat ve filosofii vědy. Současné pojetí vědecké racionality. Úloha vědy z perspektivy lidstva.

Literatura:

Fajkus, B.: Filosofie a metodologie vědy. Academia, Praha 2005

Kratochvíl, Z.: Mýtus, filosofe, věda I. a II. M. Jůza, Praha 1993

Popper, K. R.: Logika vědeckého bádání. Oikumene, Praha 1997

Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Oikumene, Praha 1997

Feyerabend, P. K.: Rozprava proti metodě. Aurora, Praha 2001

Wallerstein, I.: Kam směřují sociální vědy. Sociologické nakladatelství, Praha 1998

Welsch, W.: Naše postmoderní moderna. Zvon, Praha 1994

Tondl, L.: Hodnocení a hodnoty. Filosofia, Praha 1999