Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethics Seminar - Ethics and the Truth

Class at Faculty of Education |
O02312065

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pravda jako aletheia, orthotes. Filosofie bytí a pravdy v Platónově filosofii.

Vznik orthotetického pojetí pravdy v Aristotelově apofantice. Tomáš Akvinský a jeho pojetí pravdy "Addaequatio rei et intellectus" a jeho vliv na cartesiánské pojetí pravdy zakotvené v požadavku jistoty.

Certitudo a jeho podoby v novověké filosofii. Hegelova koherence, novopozitivistická korespondence, pravděpodobnost a její úloha ve filosofii K.

R. Poppera.

Nová role alethei ve fenomenologické filosofii. Patočkova Arete a její vztah k pravdě.

Pravda a bytí jako základ pojetí pravdy u Jana Patočky a M. Heideggera.

Pravda pragmatická a většinová.