Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethics Seminar - Ethics and Science

Class at Faculty of Education |
O02312066

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

1. Charakteristika současné vědy. Věda, technika a technologie. Filosofie vědy.

2. Vztah přírodních a společenských věd a humanistiky. Věda a hodnoty.

3. Filosofická antropologie - základ pro formulaci hodnot, etických zásad a morálních norem.

4. Základní koncepce etiky: empirismus, apriorismus, relativismus, transcendentalismus.

5. Biologická determinace člověka. Sociální darwinismus, sociobiologie, geny a memy.

6. Sociální determinace člověka. Socializace a sociální učení. Úloha vzdělání a výchovy. Morální a právní normy. Svoboda a svobodná vůle.

7. Teorie dobrého, naplněného života. Patočkovy tři pohyby. Honnethova koncepce uznání, Rawlesova teorie spravedlnosti.

8. Etika a metaetika. Humeův zákon a naturatistický chybný závěr. Supervenience. Decizionismus.

9. Etika vědy. Věda a přirozený svět. Úloha vědy ve společnosti založené na poznání.

10. Etika a vědecký výzkum. Ekologická etika. Genové inženýrství a lékařská etika.

11. Umělá inteligence a lidská identita. Štěstí a důstojnost člověka.

12. Etika a globalizace. Multikulturalismus. Spolupráce či střet kultur. Literatura: Auzenbacher, A.: Úvod do etiky. Zvon, Praha 1994 Bělohradský, V.: Přirozený svět jako politický problém. Čs. spisovatel, 1991 Honneth, A.: Sociální filosofie a postmoderní etika. Filosofie, Praha 1996 Tugendhat, E.: Tři přednášky o problémech etiky. Mladá fronta, Praha 1998 Kolář, P. - Svoboda, V.: Logika a etika. Úvod do metaetiky. Filosofie, Praha 1997 Tondl, L.: Hodnocení a hodnoty. Filosofie, Praha 1999 Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém. Kacířské eseje.