Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Social Sciences for Upper-secondary Schools II

Class at Faculty of Education |
O02312074

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit budoucí adepty učitelství tzv. Základů společenských věd s předpoklady, podmínkami, možnostmi a metodami výuky tohoto komplexu společenskovědních disciplin na střední škole. Posluchači mají získat přehled o tom, jak se vyučuje filosofie, etika a psychologie v zemích EU, připravují se na tvorbu rámcových vzdělávacích programů, orientují se v přípravě na maturitní zkoušku a na funkci výchovného poradce na škole (viz např. zajištění přípravného kurzu budoucích středoškoláků).

Vyučující klade důraz na základní, provádějící funkci filosofie # pojítka mezi obory, půdy pro rozvíjení mezipředmětových vztahů. Vede posluchače učitelství k problémovému, dialogickému vyučování, interaktivním metodám, k propojování teoreticko-filosofických východisek se zkušenostním horizontem adolescentů. Zohlední doplňkové, rozšiřující formy výuky (projekty, studentská odborná činnost, výchova k lidským právům, prevence sociálně patologických jevů), stimuluje k výchově středoškoláků ve smyslu utváření aktivních životních postojů, odpovědnosti za vlastní život (rozvoj sebe sama a péče o obec).

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.