Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of Low

Class at Faculty of Education |
O02312077

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem výběrového kurzu "Filozofie práva" je filozofická rozprava o zdůvodnění společenských a politických vazeb mezi lidmi, konstituování právních norem, o pojetí zákona a zákonnosti, významu pravidel, vztahu spravedlnosti, zákona, práva a morálky, přirozených právech a normativních systémech společnosti. Klíčovými pojmy jsou zde ale také: závazek, odpovědnost, vina a trest (sankce), tolerance a její meze, právní a etická kasuistika, vyjadřování práva a pojetí řádu ve filozofii práva. Z pozice metodologie "palimpsestového efektu" jsou v kurzu otevírány základní (v historickém i aktuálním kontextu) problémy filozofického tázání po právu.

Literatura:

HEGEL, G. W.: Základy filozofie práva. Academia, Praha 1992

WILSON, E. O.: O lidské přirozenosti. LN, Praha 1993

DWORKIN, R.: Když se práva berou vážně. OIKOYMENH, Praha 2001

HART, H. L. A.: Pojem práva. Prostor, Praha 2004

FULLER, L. L.: Morálka práva. OIKOYMENH, Praha 1998

KNAPP, V.: Teorie práva. C. H. BECK, Praha 1995

KOMÁRKOVÁ, B.: Původ a význam lidských práv. SPN, Praha 1990

PŘIBÁŇ, J.: Hranice práva a tolerance. SLON, Praha 1997