Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Pedagogy

Class at Faculty of Education |
O02314041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

1. Socializace. Definice. Funkcionalistická škola. Cíle, hodnoty. Sociální kontrola, její charakteristika ve společnosti tradiční a urbanizované. Kultura, potřeby. Primární a sekundární socializace. Socializace jako celoživotní proces. Socializace a výchova. .

2. Sociální role. Definice. Sociální skupiny a jejich dělení. Konflikty uvnitř role a mezi rolemi. Srovnání původního a novějšího pojetí sociální role. Sociální role a osobnost.

3. Sociální učení. Definice učení a sociálního učení. Zpevňování. Utváření stereotypního chování. Naučené úzkosti a strachy a jejich význam pro socializaci. Intenzivní sebeinvestování do učení. Napodobování a identifikace. Model. Observační učení. Pozitivní a negativní vliv modelu. Podmínky vlivu modelu na imitátora. V čem spočívá rozdíl mezi nápodobou a identifikací.

4. Šikanování. Definice šikanování, význam definování šikany. Šikanování a sociokulturní prostředí. Šikanování a rodina, osobnost útočníka a oběti, význam sociální skupiny. Postoje dětí k šikanování. Jak může škola čelit šikanování. Asertivní přístup. Skupinová dynamika šikanování. Pět stupňů vývoje šikany. Počínání pedagoga při řešení případu šikany a nezbytné pedagogovy dovednosti. Šikanování a stávající zákony. Agresivita, druhy agresivity. Typologie agresora. Mobbing s ohledem na školní prostředí. Nebezpečí mobbingu u začínajících učitelů. Rady rodičům a dětem s ohledem na šikanování.

5. Mládež a kriminalita. Delikvence a kriminalita, prekriminalita, kriminalita blízká věku mladistvých. M.B. Clinard a jeho pět hypotéz o vztahu urbanizace a kriminality. Teorie o obětech. Charakteristika rychlé urbanizace. Dimenze kriminality mládeže. Přístupy ke kriminalitě mládeže. Role sociální pedagogiky ve vztahu ke kriminalitě mládeže. Viktimizace a reviktimizace, jak děti chránit před reviktimizací. Nálepkování a jak mu čelit.

8. Příčiny kriminality. Alternativní tresty a jejich význam. Organizace LATA, význam, popis činnosti. Narovnání, popis, význam. Don Bosco. Anomie. Mertonova typologie způsobů adaptace. Prevence kriminality, možnosti preventivních programů na školách.

9. Romové. Stručný přehled historie (původ, příchod do Evropy, období represí počátkem novověku, nové pohledy za Marie Terezie a Josefa II., období romantismu,

20. století). Integrace a asimilace. Etnografický pohled. Romové ve škole. Romská rodina a komunita.

10. Rodina, její funkce a dynamika. Proměny rodiny, rodina minulosti a současnosti. Rodina severozápadního typu a rodina jihovýchodního typu. Vývoj postavení dítěte v rodině. Mužská a ženská role v rodině a proměny mužských a ženských rolí v současnosti.

11. Mládež, alkohol, drogy. Jak vychovávat silnou osobnost schopnou odolávat vlivu psychotropních látek. Jak odmítat drogy a jiné psychotropní látky. Utváření osobnosti dítěte v rodině alkoholika. Pojednejte o následujících pojmech z hlediska dospělého dítěte alkoholika (DDA, ACOA): strach, úzkost, popření, projekce, fasáda, rozhodování. Příklady preventivních programů.

12. Úmluva o právech dítěte. Rodičovská práva. Týrané dítě. Riziková prostředí z pohledu týraného dítěte. Jak seznamovat žáky s Úmluvou o právech dítěte.

13. Pedagogika zážitku.

14. Žákovská samospráva.