Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology of Family

Class at Faculty of Education |
O02317016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Terminologie a pojem rodiny, variabilita rodinné skupiny

- Proměna forem rodinného soužití od novověku

- Rodina ? společenská skupina ve struktuře společnosti, rodina v systému společnosti. Rodina a stát. Kritika funkcionálního přístupu rodině

- Industrializace a její dopad na tradiční domácnost/rodiny, základu příbuzenské solidarity

- Krize rodiny, teorie multiplurativní rodiny

- Současná česká společnost a česká rodina: vývoj ? stav ? prognózy

Požadavky k zápočtu:

- Zpracování seminární práce min.4 normostrany

- Znalost obligatorní literatury

Annotation

The course deals with the term family, variability of family groups and changing family forms. It includes topics of family in the society system, family and state, family crisis, current Czech society and Czech family: development - state - prognoses.