Charles Explorer logo
🇬🇧

Physical Culture Theory

Class at Faculty of Education |
O02317036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Filozofická, antropologická a sociologická východiska tělesné kultury

- Místo TK v životě jednotlivce a společnosti. Pohyb a somato - mentální vývoj osobnosti

- Vývojové etapy TK v dějinách

- Pohybové schopnosti, jejich rozvoj a diagnostika

- Tělesná výchova, její funkce, cíle a systém

- Sport a sportovní trénink

- Pohybová rekreace v životě člověka a její formy. Pohybové režimy

- Anatomické, fyziologické a psychologické základy pohybových aktivit

- Zdravotní aspekty pohybových aktivit v jednotlivých věkových údobích

Požadavky k zápočtu:

Samostatné zpracování vybraného problému formou seminární práce

Annotation

Philosophic, antropologic and sociologic starting points. The placement of Physical Culture in the life of a man and a society from a historical and present points of view.

The movement and the somatomental development of a human personality. Movement skills, their development and diagnostic.

Physical education, its functions, aims and system. The Sports and sport training.

Recreational movement activities, movement programs. The health and didactic aspects of movement activities.

Everything in the sense of the aplication towards the specific of the type of studies.