Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactic of Art Education III

Class at Faculty of Education |
O02321032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Cíl:

Ověřit a rozvinout předpoklady studentů pro projektování, realizaci a hodnotící reflexi vlastní pedagogické činnosti i náhledu na proces a výsledek výtvarných činností žáků v rámci školní výtvarné výchovy na 2.stupni ZŠ, G, ZUŠ.

* OBSAH

Klíčová slova: Zodpovědnost rozhodování, plán, realizace, interakce, hodnotící analýza, teoretické poznatky a zkušenost, korekce

* 1. Teorie - 1. 1. Teoretická reflexe přípravy, procesu a výsledků činností žáků ve Vv na 2.stupni ZŠ, G, ZUŠ. Aplikace teoretických poznatků do výtvarně výchovné praxe. 1. 2. Vytvoření modelu řídící činnosti učitele jako (metodické, tématické) řady námětů včetně jejich východisek, řešení výtvarných problémů a využité výtvarné techniky (Organizace a fázování hodiny, kriteria hodnocení a způsoby hodnocení, problematika kázně a bezpečnosti.) 1. 3. Kontexty výtvarné výchovy se vzdělávacími programy ostatních předmětů (společenské vědy, přírodní vědy, environmentální výchova) jako možný základ projektu či dílčí výtvarné řady.

.

* 2. Praxe 2.1. Myšlenkové mapy tématu. Námětové mapy v oblastech 1. a 2. přírody a umění.

(Příklady: ?Kruh", ?Vesmír", ?Voda", ?Kámen", ?Krajina", ?Ruce", ?Tváře", ?Zvíře", ?Barva" aj.) 2.2. Koncipování výtvarných řad. Výtvarný námět - jeho východiska, výtvarný problém, výtvarná technika. Problém cykličnosti námětu - obsahu a formy. Vertikální a horizontální výtvarné řady, jejich prezentace a třídění v depozitáři, souvislosti se vznikem projektu v plánování do jednotlivých ročníků. 2.3. Forma konkrétní přípravy. 2.4. Kritéria pro hodnocení, formy hodnocení. Hodnotící analýza dosažených výsledků. Prezentace Vv na škole. Reflektivní bilance vyuč. jednotky Vv, výtv. řady a projektu. 2.5. Rozbory prezentací dosažených výsledků v prostoru PedF UK, III.patro po ukončení souvislé ped. praxe I.

* Konkrétně : instalace 18. IV. 08, doba trvaní výstavy od 21. IV. - 7. V.2008

* Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu: 1) Absolvování průběžné pedagogické praxe v jejím plném rozsahu (náslechy i vlastní pokusy s hodnotícím rozborem s fakultním učitelem ). Úspěšná realizace vyučovacích pokusů ve Vv a výtvarně i pedagogicky přínosná prezentace souvislé ped. praxe n panelech ve III. patře PedF 2) Předložení pedagogické dokumentace včetně reflektivní bilance podle zadaných instrukcí (na CD - Power pointu lze spojit přípravy, východiska i výsledky ucelené výtv. řady několika výtv. námětů.)

* Základní studijní literatura:

Hazuková, H. : Příprava učitele na rozhodování ve Vv, 1993

Slavík, J. : Didaktika Vv III., 1990 a Kapitoly z Vv I., II., 1993, 1994

Fulková, M. a kol. . Výtvarná výchova 6-,7., 8. - 9.

Pohnerová, M. : Duchovní a smyslová výchova, 1994

Roeselová,V. : Námět ve výtvarné výchově, Praha, Sarah 1995

Techniky ve výtvarné výchově, Praha, Sarah 1996

Řady a projekty ve výtvarné výchově, Praha, Sarah 1997

Didaktika výtvarné výchovy nejen pro ZUŠ, Praha, PedF UK, 2001

Cikánová, K. : Kreslete si s námi, Praha, Aventinum 1992,1997

Malujte si s námi, Praha, Aventinum 1993,1996

Tužkou, štětcem nebo myší, Praha, Aventinum 1998

Brožková, I. : Dobrodružství barvy, Praha, SPN 1982

Šamšula, P. : Obrazárna v hlavě 1. - 10., Praha, Práce 1996 - 2001

Kolektiv autorů katedry Vv Ped F UK : Průvodce výtvarným uměním I. - V., Praha, Práce

Zhoř, I. : Proměny soudobého výtvarného umění, Praha, SPN 1992

Výtvarná výchova v projektech I. 1995, II. 1996

Pohribný, A. : Malý labyrint výtvarného umění, Praha, SNDK 1968

Vzdělávací programy MŠMT - RVP

Časopisy ?Výtvarná výchova", ?Ateliér"

Motivační literatura - populárně vědecká, atlasy, učebnice žáků, školní knihovny, časopisy, katalogy výstav

Internet, materiály CD z depozitáře K. Cikánové

Datum : 25. ledna 2008

Vyučující: Mgr. Karla Cikánová Vedoucí oddělení : Doc. ak. mal. M. Polcar

Annotation

The articulation of a personal approach in teaching art. Concepts, pre-concepts, self-critical teaching.

Evaluation and self-evaluation. Student´s developmental portfolio.