Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching Practice in Art Education

Class at Faculty of Education |
O02321034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Cíl výuky :

Ověřování a analýzy dosažené úrovně ve výtvarné a psychodidaktické dimenzi profesní kompetence učitele ve výtvarné výchově: Příprava vyučovacích pokusů studentů a jejich realizace 2. st. ZŠ, G, ZUŠ. Hodnotící reflexe dosažených výsledků.

* Obsah disciplíny :

* Klíčová slova :

Zodpovědnost, rozhodování, plán, realizace, interakce, hodnotící analýza, teoretické poznatky a zkušenost, prezentace

Teorie :

Aplikace teoretických poznatků do výtvarně výchovné praxe. Teoretická reflexe přípravy, procesu a výsledků činností žáků ve Vv na 2. stupni ZŠ, G, ZUŠ.

* Praxe : 1. Dvoutýdenní souvislá pedagogická praxe výtvarné výchovy u určených fakultních učitelů převážně na 2. stupni základních škol a osmiletých gymnáziích. 10 hodin náslechů u fakultního učitele. Ověřování vyučovacích postupů a metod nejméně v 10 hodinách samostatné výuky krátké námětové řady. 12 hodin následných rozborů s fakultním učitelem. 2. Písemná reflexe, prezentace výsledků praxe výstavou ve III. patře Ped F UK.

* Konkrétně : instalace prezentací 18. IV. 08, doba trvaní výstavy od 21. IV. - 7. V.2008

Přesné instrukce pro studenty a materiály pro praxi budou rozdány v seminářích didaktiky Vv 3. , tj.: a) Rozvrh hospitací a výstupů v určené škole odevzdá posluchač dvojmo Mgr. Cikánové před nástupem praxe, nejpozději 1. den praxe. Je proto nutné, aby posluchač navštívil svého fakultního učitele před začátkem své praxe. c) Denní stručné záznamy hospitací a výstupů - doplněné a potvrzené fak. učitelem na dodaném formuláři odevzdá posluchač na prvním semináři did. ihned po praxi Mgr. Cikánové. d) Hodnocení praxe posluchače fakultním učitelem odevzdá posluchač na prvním semináři did. ihned po praxi Mgr. Cikánové, pokud formulář s hodnocením nepošle fak. učitel Mgr. Cikánové poštou.

* Požadavky k zápočtu :

* 1. Včasně odevzdané materiály z praxí viz výše body a), b), c), d):

* 2. Písemné kladné hodnocení studenta fakultním učitelem a určeným vyučujícím z katedry Vv.

* 3. Na výtvarné i pedagogické úrovni prezentovaný celek výsledků praxe na panelech ve III. patře PedF a R 311 (podle umístění 2 studentů na škole lze i ve dvojicích) včetně: a) doprovodné krátké písemné charakteristiky realizované výtvarné řady a námětů (tzn. východisek, řešeného výtv. problému, využité techniky) doplněné o krátké reflexe, eventuelně i o fotodokumentace, pokud šlo o rozměrnější instalaci, objektovou tvorbu, akci aj.) na panelech při instalaci výstavy k vystaveným dětským pracím jako souhrnné popisky. b) zveřejněných využitých motivačních materiálů jako východisek k výtvarné tvorbě c) Nezapomeňte na orientační popisek s údaji: Adresa školy, jméno praktikujícího studenta, jméno vedoucího fakultního učitele, motivační název výtvarné řady (řad) pro ročníky, kde jste vyučovali. 4. Individuální ústní prezentace na semináři didaktiky před svým prezentovaným celkem výsledků praxe na panelech. Současně lze předložit pedagogický deník a program na CD Power Point 8

Poznámka: Některé individuální výsledky praxe s dobrou fotodokumentací lze již tradičně zveřejnit článkem v časopise Výtvarná výchova.

Praxi I. a její výsledky, CD, reflexe, výzkum lze směrovat k zadanému tématu diplomové práce.

* Literatura :

Hazuková, H. : Příprava učitele na rozhodování ve Vv, 1993

Slavík, J. : Didaktika Vv III., 1990 a Kapitoly z Vv I., II., 1993, 1994

Fulková, M. a kol. . Výtvarná výchova pro 6 -7. roč., 8. - 9.roč.

Roeselová,V. : Námět ve výtvarné výchově, Praha, Sarah 1995

Techniky ve výtvarné výchově, Praha, Sarah 1996

Řady a projekty ve výtvarné výchově, Praha, Sarah 1997

Didaktika výtvarné výchovy nejen pro ZUŠ, Praha, PedF UK, 2001

Cikánová, K. : Kreslete si s námi, Praha, Aventinum 1992,1997

Malujte si s námi, Praha, Aventinum 1993,1996

Tužkou, štětcem nebo myší, Praha, Aventinum 1998

Brožková, I. : Dobrodružství barvy, Praha, SPN 1982

Šamšula, P. : Obrazárna v hlavě 1. - 10., Praha, Práce 1996 - 2001

Kolektiv autorů katedry Vv PedF UK : Průvodce výtvarným uměním I. - V., Praha, Práce

Zhoř, I. : Proměny soudobého výtvarného umění, Praha, SPN 1992

Výtvarná výchova v projektech I. 1995, II. 1996

Pohribný, A. : Malý labyrint výtvarného umění, Praha, SNDK 1968

Vzdělávací programy MŠMT - RVP na www stránkách VÚPP

Časopisy ?Výtvarná výchova", ?Ateliér"

Motivační literatura - populárně vědecká, atlasy, učebnice žáků, školní knihovny, časopisy, katalogy výstav

Internet, materiály CD z depozitáře K. Cikánové (metodika ?Výtvarná výchova k projektu environmentálního vzdělávání")

Datum : 25. ledna 2008

Vyučující: Mgr. Karla Cikánová Vedoucí oddělení : Doc. ak. mal. M. Polcar

Annotation

Two weeks' teaching practice at the secondary levels of elementary schools and the eight-years Gymnasia (Colleges). 10 units of observation at Faculty teacher´s class. Testing personal art programmes and teaching methods developed during student´s own performance.

Peer observation. 12 units of analysis and evaluation in groups. Final presentation of preparations and motivating materials.

Written self-critique, display of student's work.