Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Economics

Class at Faculty of Education |
O03112009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

PhDr. Milena Tichá, CSc.  

Úvod do ekonomie - všeobecný základ   01112008 - Úvod do ek.  1. st. ZŠ              Zp 03112009 - Úvod do ek.  2. st. ZŠ a SŠ     Zk 07112009 - Úvod do soc. věd. - ek. MŠ    Zp  

ZS 2/0    nebo  LS 2/0  

Základní problémové okruhy:  

A. Úvod 1. Ekonomie jako věda - předmět a metody zkoumání  

B. Hlavní směny ekonomického vývoje ve vybraných regionech a základní principy     jeho hodnocení 2. Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a  postavení ČR ve světové        ekonomice 3. Podstata, průběh a výsledky transformace ekonomiky ČR v tržní hospodářství a hodnocení       ekonomického vývoje ČR  

C. Úvod do mikroekonomie 4. Tržní ekonomika a její podstata. Trh a jeho fungování 5. Podnikání a jeho právní formy. Hospodaření s penězi  

D. Úvod do makroekonomie 6. Základní makroekonomické kategorie 7. Hospodářské cykly.  Zaměstnanost a nezaměstnanost 8. Peníze, inflace. Bankovní soustava. Cenné papíry a burzy 9. Hospodářská politika, státní rozpočet, daně,  

E. Úvod do světové ekonomiky 10. Světové hospodářství 11. Mezinárodní ekonomická integrace 12. Evropská unie a členství ČR v EU    

Literatura povinná  

·   Konečný, Bronislav; Sojka, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie.Praha: Libri, 1996.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. [online]. [cit. 2009-18-5].  Dostupné z WWW: <http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2010-1-21].  Dostupné z WWW:< http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-ulohy-a-metodika>.      

Literatura doporučená  

·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000.

·   Fuchs, Kamil. Tuleja, Pavel. Základy ekonomie. Ekopres, 2003.

·   Tepper, Tomáš; Kápl, Martin. Peníze a vy. Praha: Prospektrum, 1991, reedice 1994.

·   Slaný, Antonín; Žák, Milan. Hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika.Praha: VŠE, 2001.

·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.

·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006.

·   Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004.

·   SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006.

·   SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4  

Prezentace   

TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze a cena [online]. 11. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/penize-a-cena.html>.

TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Inflace [online]. 09. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/inflace.html>.

TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodářský cyklus [online]. 15. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodarsky-cyklus.html>.

Další prezentace na metodickém portále RVP  

Annotation

The aim of this course is to provide students with the basics of economics.Lectures are focused on the main trends in economic development (in developed countries and the Czech Republic). This course includes the introduction to microeconomics, macroeconomics and world economy.

Attention is given also to financial literacy.