Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of Language for Students of Czech Language

Class at Faculty of Education |
O03112048

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

určeno pro studenty oboru Český jazyk

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Východiska konstituování filosofie jazyka. Souvislosti filosofie jazyka, lingvistiky. Lingvistické antropologie, obecné sémantiky a translatologie.

Filosofémata a koncepty spjaté s problematikou jazyka: zkoumání pojmů a výroků, analýza jazykových forem ? L. Valla, analytická filosofie, Wittgenstein jazyk a jeho tradování ? G. Vico jazyková vázanost/historičnost ? J.G.Hamann

člověk jako bytost, která své postavení mezi ostatními bytostmi získává díky jazyku (jazyk jako základní antropinum) ?

J.G.Herder, W. von Humboldt, W. Wundt, E. Cassirer

?vynalézání? druhého světa v jazyce ? F. Nietzsche prameny nedorozumění a úsilí spjaté s tvorbou jasného jazyka ? Vídeňský kruh jazyk jako systém znaků ? strukturalismus normální jazyk, jazyk každodenního použití (ordináty language philosophy), význam kontextu teorie mluvních aktů komunikativní jednání, podmínky možného dorozumění ? Habermas, Arendtová

řeč jako významová artikulace rozpoloženého rozumění bytí ve světě a řeč jako příbytek bytí ? Heidegger hermeneutika ? Schleiermacher, Gadamer, Ricoeur

Doporučená literatura:

Aristoteles: Poetika.1996.

Aristoteles: Rétorika. 1999.

Buber, M.: Rozhovor. (In: Jolana Poláková, Filosofie dialogu.) 1995.

Cassirer, E.: Filosofie symbolických forem I. Jazyk. 1996.

Foucault, M.: Diskurs, autor, genealogie. 1994.

Frankel, V.E.:Logotropie. 2000.

Gadamer, H-G.: Člověk a řeč. 1999.

Geertz, C.: Interpretace kultur. 2000.

Hečko, B.: Dobrodružství překladu. 2000.

Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk. 1993.

Jakobson, R.: Hledání podstaty jazyka. (In: Dvanáct esejů o jazyce) 1990.

Jaspers, K.: Filosofická víra. 1994.

Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. 1998.

Lyotard, J-F.: Putováání a jiné eseje. 2001.

Ricoeur, P.: Čas vyprávění. 2000.

Russel, B.: Logika, jazyk a věda. 1967.

Semrádová, I.: Filosofický seminář. 2003.

Semrádová, I.: Paradigma komunikace a technologie vzdělávání. 2003.

Thagard, P.: Úvod do kognitivní vědy. Mysl a myšlení.2000.

Wittgenstein, L.: Filosofická zkoumání. 1993.

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus. 1993.