Charles Explorer logo
🇬🇧

Teacher Training for Inclusive Education I

Class at Faculty of Education |
O03218057

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Cíl kurzu:

Porozumět problému inkluse a inklusivního vzdělávání; porozumět psychickým mechanismům hendikepu; změnit postoj účastníka vzdělávacího procesu aby na své pozici chtěl a dokázal osobně přispět k zvládnutí inkluse a k rozvoji každého dítěte.

* Obsah kurzu:

S použitím e-learningového kurzu "ODL:Inclusive", na ukázkách z praxe a úkolech na nich vystavěných, s využitím autotestů:

- obhled stavu inkluse (ukázky na videosekvencích), kompetence potřebné pro inklusivní vzdělávání, principy inkluse

- nácvik pozorného a nepředpojatého sledování a popisu skutečnosti

- výklad teoretických východisek inkluse (- výměnné vztahy jedince a prostředí, jejich význam a důsledky pro hendikep, - životní podmínky a osobní historie, - vnější a vnitřní izolace a autokompenzační a regulační psychické mechanismy, disociace psychiky)

- deficitní a kompetenční pojetí handicapu, cesta od vnějšího k vnitřnímu pozorovateli

- životní podmínky a biografie, logika vývoje jedince

- DCSCAT - substituční kooperativní akční terapie zaměřená na dialog, ukázky

Diskuse studentů s odborníky z praxe.