Charles Explorer logo
🇬🇧

Anthropomotorics and Kinesiology

Class at Faculty of Education |
O03320010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Antropomotorika v kinantropologii, její předmět a obsah. Fylogeneze a ontogeneze motoriky.

Tělesná cvičení jako prostředek a učivo. Motorické schopnosti a dovednosti.

Hodnocení motoriky člověka a somatotypy. Kineziologická propedeutika - analýza pohybu, funkční anatomie motorické jednotky, řízení hybnosti.

Zápočtové požadavky - účast na semináři, přijatá a prezentovaná seminární práce z antropomotoriky. Zkouška - písemný test z kineziologie a ústní zkouška z antropomotoriky.

Annotation

Anthropomotoricity in kinanthropology, their subject and content. Phylogenese and ontogenese motorics. Physical excercise as a means and device. Motoric capability and competemce. The value of a motorive person ans somatotypy.

Knesiological propedeutic - analysis of movement, functional anatomy of motorive unit, driven by motority.