Charles Explorer logo
🇬🇧

Foundations Scientific Work in Physical Culture

Class at Faculty of Education |
O03320204

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Filosofické a metodologické zdroje kinantropologie. Věda, výzkum, metodilogie.

Vědecký přístup k řešení problému. Etapy vědecké práce.

Teoretická a metodologická příprava výzkumu, formulace problému, cíle, hypotéz. Informační příprava.

Výběr metod. Realizace výzkumu ve vztahu ke zvoleným metodám.

Analýza a interpretace výzkumného materiálu, formulace závěrů práce. Struktura a zpracování výzkumné zprávy.

Vše v aplikaci na diplomové práce. Prezentace a obhajoba práce.

Zápočtové požadavky - zpracování a obhajoba vlalstního výzkumného projektu (diplomové práce), vědomostní test.

Annotation

Philosophic and metodologic sources of Kinantroplogy. Scientific approach towards the solution of a problem.

The periods of a scientific work. The theoretical and methodical preparation of a research.

The realization a research in the connection towards chosen methods. Analysis and interpretation of research material.

The structure and the formulation of a scientific report. Everything in the sense of application towards a diploma work.