Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Physical Culture

Class at Faculty of Education |
O03320207

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Filozofická, antropologická a sociologická východiska teorie tělesné kultury. Místo tělesné kultury v jednotlivých etapách vývoje kultury lidstva (antropogeneze, sapientace, humanizace).

Tělesná kultura a její vztahy k materiální kultuře, kultuře mezilidských vztahů a kultuře duchovní. Místo pohybu v životě člověka i společnosti.

Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Hypokineze a její důsledky.

Kvalita života a životní styl. Systémové pojetí tělesné kultury, její struktura, funkce a vazby jejích subsystémů.

Systém základních pojmů tělesné kultury. Kinantropologie jako vědní obor, jeho struktura a metodologie.

Přínos dílčích vědních disciplín k vytváření teorie tělesné kultury. Zápočtové požadavky - zpracování problému z oblasti teorie TK dle vlastní volby a jeho prezentace.

Požadavky ke zkoušce - vědomostní test, diskuse o zpracovaném problému v širších souvislostech.

Annotation

Philosophic, Antropologic and Sociologic starting points of the PC Theory. The placement of Physical Culture /PC/ in the life of a man and a society.

The movement and somatomental development of a human personality. The structure and function of the Kinantropology.

Physical Education, Sports, Rekreational Movement Activities, Movement Rehabilitation and Movement Arts like a subsystems of PC, their structure and function. The ethic, esthetic and ecologic connestions of PC.