Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language

Class at Faculty of Education |
O04103006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studijní obor: Speciální pedagogika - neučitelský

Kurz K 06:Český jazyk

Ukončení: zkouška

Vyučující: aktuálně dle nástěnky KČJ

Požadavky k zápočtu: -----

Forma zkoušky: písemná a ústní

Požadavky ke zkoušce:

Cíl:

Absolvent kurzu umí aplikovat získané jazykové poznatky při výchovně-vzdělávacím procesu. Uvědomuje si, že čeština jako komunikační prostředek a mateřský jazyk studentů hraje podstatnou roli při výuce ostatních předmětů. Umí rozvíjet komunikační kompetence vlastní i žáků z hlediska užití mateřského jazyka jako dorozumívacího prostředku.

Obsah:

Pravopisné problémy současné češtiny. Spisovný a nespisovný jazyk ve škole. Terminologie, internacionalismy, cizí slova. Čeština a počítač, cizojazyčný text jako výukový materiál, typologické rozdíly jazyků. Mluvené projevy učitele, dialog v hodinách, přepínání kódů, učitelovy řečové strategie. Stylistická charakteristika psaných útvarů v učitelově praxi. Interdisciplinární vztahy češtiny, komunikace s médii, mediální výchova. Jazykové příručky. Výstavba českého textu, prostředky koheze a koherence textu, lingvistická charakteristika učebního textu. Pragmatické pojetí jazykové komunikace, implicitní vyjadřování a neverbální komunikace, komunikační šumy a jak s nimi zacházet. Výslovnostní norma.

Podrobně viz 02103007

Annotation

The exam tests the student#s knowledge of the system of Czech sounds, morphology, word formation, syntax, basis of stylistics and general linguistics in the extent of the basic and secondary high school. Students whose second subject is a foreign language also take the exam in the basis of the Czech phonetics and phonology.