Charles Explorer logo
🇬🇧

Biology and Biochemistry of Cell

Class at Faculty of Education |
OKBB4B012A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Buňka, charakteristika prokaryotní a eukaryotní buňky, součásti eukaryotních buněk a jejich funkce, porovnání různých typů eukaryotních buněk, transport látek přes buněčnou membránu

Látkové složení živých organismů (anorganické látky, nízkomolekulární organické látky, biomakromolekuly), chemické vlastnosti uhlíku a vody významné pro živé systémy

Sacharidy, monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy, chemické vlastnosti sacharidů, aldosy a ketosy, významné sacharidy v živých systémech

Lipidy, jednoduché (acylglyceroly, vosky a isoprenoidy) a složené lipidy, mastné kyseliny, biomembrány

Proteiny, funkce bílkovin v organismech, peptidová vazba, aminokyseliny, struktura proteinů a její stabilizace

Enzymy, enzymová specifita, významné kofaktory, mechanismus účinku, enzymová kinetika, regulace aktivity enzymů

Nukleové kyseliny, funkce DNA a RNA v organismech, chemická struktura a prostorové uspořádání nukleových kyselin, replikace, stavba a funkce chromozomů, autozomy a gonozomy, karyotyp, genetika jako vědní obor

Genová exprese, transkripce, posttranskripční úpravy, translace, posttranslační úpravy

Buněčný cyklus a dělení buněk, mitóza, meióza

Mutace, hlavní mutační změny, faktory ovlivňující vznik mutací, rekombinace

Cytogenetika, chromozomální určení pohlaví, cytogenetické změny (nondisjunkce, polyploidie, aneuploidie)

Dědičnost znaků, principy dědičnosti, Mendelovy zákony dědičnosti a rozšířené pojetí Mendelovy dědičnosti

Metabolismus, typy metabolismů u jednotlivých organismů, katabolismus a anabolismus, bioenergetika a termodynamika buňky, termodynamické zákony ve vztahu k živým systémům

Metabolismus sacharidů, glykolýza, glukoneogeneze, glyoxylátová dráha, pentosový cyklus

Citrátový cyklus, dýchací řetězec, oxidační fosforylace

Metabolismus lipidů, trávení lipidů, β-oxidace mastných kyselin, biosyntéza mastných kyselin, syntéza triacylglycerolů, fosfatidátů, ketolátek a isoprenoidů

Metabolismus látek obsahujících dusík, trávení bílkovin a syntéza látek z aminokyselin, odbourávání a syntéza aminokyselin, vylučování amonných iontů, rozdělení organismů dle odpadních forem dusíku, metabolismus nukleotidů (dusíkatých bází)

Vznik a vývoj života z pohledu molekulární biologie, chemický a biologický vývoj, procesy vedoucí ke vzniku buňky s DNA genomem, vznik eukaryotní buňky, endosymbiotická teorie, vznik mnohobuněčných organismů

Annotation

The course is focused on basic microscopic and submicroscopic aspects of life. It will be discussed in the context of cytology, biochemistry, molecular biology and genetics.

The aim of the course is to understand the basic organization of living organisms at the cellular and subcellular levels and the processes taking place in them. The student should be able to evaluate their significance for the organism and use the knowledge in the interpretation of specific manifestations of life.

The subject of the course is mainly the characteristics of prokaryotic and eukaryotic cells and their components, basic molecular structure of organisms, cellular cycle and cell reproduction, genetic control of organisms and inheritance of characters, thermodynamic principles in living organisms, main metabolic reactions related to saccharides, lipids, nucleic acids and proteins and the origin and development of life from the point of view of molecular biology. The course also focuses on the development of skills related to comprehension of scientific text and various types of representation and reasoning in the context of inquiry within cell biology and biochemistry.