Charles Explorer logo
🇬🇧

Formal Science Education

Class at Faculty of Education |
OKBB4B041A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurikulum přírodopisu/biologie – instituce a organizace podílející se na formálním vzdělávání, RVP, ŠVP

Ukázky forem a metod výuky přírodovědných předmětů

Příklady výukových pomůcek včetně využití ICT při výuce přírodovědných předmětů

Rozbor ukázek modelových vzdělávacích aktivit a příprav na výuku

Praktická aplikace konkrétních výukových aktivit (mikroteaching)

Reflexe výuky, příprav a aplikovaných výukových aktivit

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz seznamuje s formálním přírodovědným vzděláváním zaměřeným na věkovou skupinu žáků 2. stupně ZŠ a SŠ. Zabývá se tématy: přehled formálního přírodovědného vzdělávání v ČR (instituce, organizace, dokumentace, kurikulum) – RVP, ŠVP, rámcové vymezení učiva, ukázky forem a metod výuky, výukové pomůcky, struktura přípravy na výuku, zdroje výukových materiálů, aplikací, reflexí apod. Cvičení budou probíhat formou práce s vybranými modelovými vzdělávacími aktivitami a přípravami hodin výuky přírodopisu/biologie a mikroteachingu, při kterém si studenti ve dvojicích vyzkoušejí výuku formou aplikace předložených dílčích výukových aktivit. Pro danou výukovou aktivitu si studenti připraví pomůcky a modelově ji zrealizují. Modelové aplikace výukových aktivit budou následně reflektovány.

The course introduces formal science education aimed at the age group of 2nd grade primary and secondary school students. It deals with topics: an overview of formal science education in the Czech Republic (institutions, organizations, documentation, curriculum) - RVP, ŠVP, framework definition of the curriculum, examples of teaching forms and methods, teaching aids, structure of preparation for teaching, sources of teaching materials, applications, reflections, etc. The exercises will take place in the form of work with selected model educational activities and preparations for lessons in natural history/biology and microteaching, during which students in pairs will try out teaching in the form of application of the presented partial teaching activities. For the given learning activity, students will prepare tools and implement it in a model. Model applications of learning activities will then be reflected on.