Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Hydrobiological Course

Class at Faculty of Education |
OKBB4B063B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz je zaměřen na praktické seznámení s biotou lotického a lentického sladkovodního prostředí. Studenti si osvojí základní dovednosti ve sběru hlavních ekologických skupin vodních organismů ve stojaté a tekoucí vodě (sběr podle podmínek konkrétních přihlášených, společná determinace v laboratoři), dále se seznámí se způsobem uchování živých úlovků, s rozbory vzorků a determinací hlavních taxonů s použitím základních určovacích znaků.

Teoretická část kurzu poskytne základní znalosti o sinicích, řasách, vodních rostlinách i živočiších a jejich biologii a významu pro vodní biotopy. Prakticky budou prezentováni zástupci bentosu, planktonu, (nektonu), pleustonu a neustonu.

Na konkrétních příkladech budou vysvětleny základní termíny (voda jako biotop, abiotické a biotické faktory, morfologie a podélná zonace toku, říční kontinuum, stratifikace vodních nádrží, bioindikace, eutrofizace, samočistící schopnosti vody). Studenti se dozvědí o možnosti využití vybraných druhů organismů pro pozorování a chov ve sladkovodním akváriu.

Zmíněno bude i ohrožení a možnosti ochrany sladkovodních ekosystémů a také vliv vodohospodářských úprav a dalších antropogenních vlivů na sladkovodní biotu.

Annotation

The course is focused on practical introduction to the biota of the lotic and lentic freshwater environment. Students will learn the basic skills in collecting the main ecological groups of aquatic organisms in standing and flowing water (field trip form, field and laboratory determination), as well as the method of preserving live catches, sample analysis and determination of the main taxa using the main determinants.

The theoretical part of the course will provide basic knowledge of cyanobacteria, algae, aquatic plants and eumetazoans and their biology and importance for aquatic habitats. The representatives of benthos, plankton, nekton, pleuston and neuston will be practically presented.