Charles Explorer logo
🇬🇧

General Chemistry

Class at Faculty of Education |
OKBE4E012A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vývoj a postavení chemie jako vědy

Základní chemické pojmy a nomenklatura

Základní chemické výpočty

Stavba atomu

Periodická soustava prvků

Chemická vazba

Skupenské stavy látek

Chemická termodynamika

Chemické rovnováhy

Rovnováhy v roztocích elektrolytů

Interakce látek s elektrickým a magnetickým polem

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obecná chemie zkoumá obecné zákonitosti nejrůznějších chemických dějů, podmínky, za nichž probíhají, a vnitřní stavbu látek, ze které vyplývají jejich vlastnosti. Předmět poskytuje informace z oblasti struktury atomů, molekul a látek, vzniku a vlastností chemické vazby, reakční kinetiky a chemické rovnováhy.

Cílem je osvojení základních poznatků a dovedností nezbytných pro studium dalších chemických oborů. Tématy jsou postavení chemie mezi přírodovědnými disciplínami, chemická nomenklatura, základní chemické pojmy, jádro atomu a stavba elektronového obalu, periodický zákon, chemická vazba, skupenské stavy látek, reakční kinetika, chemická termodynamika, rovnovážné stavy a interakce látek s elektrickým a magnetickým polem.