Charles Explorer logo
🇬🇧

Organic Chemistry Laboratory Course

Class at Faculty of Education |
OKBE4E044A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.   Bezpečnost práce v laboratořích organické chemie.

2.   Separační metody I.: krystalizace kyseliny benzoové, destilace ethanolu, stanovení teploty tání, indexu lomu.

3.   Separační metody II.: extrakce přírodního materiálu, sublimace kafru, stanovení měrné otáčivosti, retardačního faktoru.

4.   Organická analýza: důkazy prvků (C,H,N,S,Cl), důkazy charakteristických skupin (OH, COH, COOH, NH2, NO2 apod.).

5.   Eliminace: dehydratace cyklohexanolu.

6.   Adice: reakce bromu s cyklohexenem.

7.   Nukleofilní alifatická substituce: reakce ethanolu s bromovodíkem.

8.   Elektrofilní aromatické substituce I.: nitrace fenolu, TLC identifikace produktů.

9.   Elektrofilní aromatické substituce II.: diazotace anilinu, kopulace benzendiazonium-chloridu na 2-naftol.10. Adičně eliminační reakce: reakce benzaldehydu s anilinem.

11. Oxidační a redukční reakce: oxidace cyklohexanolu na kyselinu adipovou, redukce nitrobenzenu na anilin.

12. Chemie heterocyklických sloučenin: syntéza benzimidazolu.

13. Reakce přírodních látek: acetylace glukosy.

14. Fotochemické reakce: izomerizace azobenzenu.

15. Reakce v přítomnosti mikrovln: syntéza acetanilidu.

16. Studium reakčního mechanismu: triazenový přesmyk.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Laboratorní cvičení z organické chemie zajištuje získávání praktických znalostí a dovedností v návaznosti na témata přednášek a seminářů předmětu Organická chemie a Organická chemie II. Studenti získají praktické návyky při práci v laboratoři a osvojí si vypracování zápisu o pracovním postupu při provádění chemických reakcí. Praktické úlohy jsou náplní blokového cvičení, které začíná seznámením studentů s bezpečností práce v laboratoři organické chemie a hlavními zásadami první pomoci.

Laboratorní práce jsou zaměřeny převážně na separační operace, identifikace látek a především na syntézu vybraných organických sloučenin.