Charles Explorer logo
🇬🇧

Electronics and Electrotechnics

Class at Faculty of Education |
OKBI3I022A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět obsahuje následující tematické okruhy:

Elektrické pole, jeho vlastnosti, veličiny, vazby na součástky a obvody.

Základní pojmy teorie obvodů, elektrická zařízení a jejich modely, prvky a obvody lineární a nelineární.

Základní obvodové veličiny, napětí, proud a výkon elektrického proudu.

Základní pasivní a aktivní prvky obvodů.

Topologie obvodů, elementární analýza lineárních obvodů, obecné metody analýzy.

Kirchhoffovy zákony.

Časové průběhy obvodových veličin, přechodový děj, ustálený a harmonický ustálený stav v obvodech.

Základní vlastnosti a použití vybraných polovodičových prvků, vazby na číslicovou techniku.

Číslicová technika – Booleova algebra, realizace logických funkcí, elementární hradla a struktury, typy číslicových obvodů, simulace hradel a obvodů, příklady aplikací.

Simulace elektrických obvodů, práce se SW a applety.

Témata vycházejí záměru vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi z oblasti elektřiny a číslicové techniky, principů řešení elektrických obvodů a jejich aplikace na konkrétní obvody včetně numerického řešení.

Annotation

The subject Electronics and Electrical Engineering mainly covers digital technology in the field of electrical engineering, in connection with the interface of analog elements of real devices and includes the propaedeutics of the behavior of electrical circuits. It follows the Introduction to Computer Architecture, Informatics and Physics with generalization of principles and examples of solutions and is one of the starting points of the subjects Input-Output Communication, Digital Sound and Automation and Cybernetics.

The aim of the course Electronics and Electrical Engineering is to achieve students' ability for further teaching of electrical engineering, to understand the principles and basic circuits and solutions of digital technology in relation to analog elements with respect to the possibilities of application in the field. education and ICT.

Individual topics of the course include: Basic circuit quantities, concepts and laws of electrical circuits; Analog and digital signals, time courses of circuit quantities; Basic properties and use of selected semiconductor components, links to digital technology; Digital technology - Boolean algebra, implementation of logic functions, elementary gates and structures; Types of digital circuits, combinational and sequential logic elements and circuits, applications; Simulation of electrical circuits, gates and digital circuits, software and applets; Examples of applied solutions in digital electrical engineering, electrical kits, remote laboratories.