Charles Explorer logo
🇬🇧

Music education for Chaperones and Supervisors

Class at Faculty of Education |
OKBV3H025A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Notopis, takty.

Rozvoj rytmického cítění, různé způsoby provádění rytmických cvičení (rytmické slabiky).

Hlasová a pěvecká výchova – osvojení správných návyků.

Průpravná pěvecká cvičení, sborový zpěv jednohlasý a vícehlasý.

Základy taktování – postoj, taktovací schémata.

Durová stupnice.

Tónický kvintakord a jeho pěvecká reprodukce v melodických obměnách.

Hra jednoduchých lidových písní na klavír (melodie v pravé ruce, jednoduchý akordický doprovod v levé ruce).

Další rozvoj vokálních dovedností při interpretaci lidových i umělých písní.

Didaktická práce s lidovou písní – zpěv a současný klavírní doprovod, taktování.

Osvojení příslušné hudební terminologie, její uplatnění ve školní praxi.

Shrnutí nabytých hudebních vědomostí, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na 4 lidových písních.

Annotation

Basics of musical theory and training of musical practise (team vocal teaching, singing, basics of conducting, playing songs on piano).