Charles Explorer logo
🇬🇧

Prevention of bullying in schools

Class at Faculty of Education |
OKBV3P002C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět poskytuje základní orientaci v otázkách školního násilí a šikanování, která je nezbytná pro účinnou prevenci inápravu těchto jevů. Studenti budou prostřednictvím analýzy řady modelových situací vedeni k citlivému přístupu přirozpoznávání i řešení šikany a osvojí si základní preventivní i intervenční strategie.

Cílem předmětu je zprostředkovatstudentům preventivní i intervenční postupy, které mohou ve své každodenní pedagogické praxi uplatnit. Obsahovévymezení: 1.

Základní odborná terminologie, prevence šikany v kontextu prevence rizikového chování ve školách. 2.Definice šikany a její typy, kyberšikana. 3. Vývoj a průběh šikanování – typická stádia. 4.

Aktéři šikanování vkontextu prostředí. 5. Detekce a diagnostika šikanování. 6.

Způsoby intervence při zjištěné šikaně. 7. Systematickáprevence šikanování v kontextu preventivního programu školy. 8.

Právní aspekty šikanování.