Charles Explorer logo
🇬🇧

Social and educational psychology

Class at Faculty of Education |
OKBV3P022A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět předkládá základní poznatky sociální a pedagogické psychologie se zřetelem na prostředí školy. Cílem předmětu je seznámit studenty s fenoménem socializace, charakteristikou sociálních skupin a jejich dynamikou, problematikou utváření a změny postojů a dalšími klíčovými sociálněpsychologickými poznatky. Obsahové vymezení:

1. Vymezení základních sociálněpsychologických pojmů.

2. Proces socializace.

3. Sociální interakce a percepce.

4. Postoje.

5. Sociální komunikace.

6. Sociální skupiny a jejich dynamika.

7. Sociální učení.

8. Výchovné styly z hlediska sociální psychologie.

9. Aplikace sociální psychologie v různých oblastech života.