Charles Explorer logo
🇬🇧

Rhetorics

Class at Faculty of Education |
OKBZ1C009B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje studenty se základními dovednosti i v oblasti tvoření hlasu, mluvního dýchání a artikulace. Předmět Rétorika se soustřeďuje na osvojení české ortoepické normy v oblasti segmentální i suprasegmentální, zásad logické výstavby mluveného projevu, zvážení adekvátnosti slovní zásoby vzhledem k příjecům projevu.

Zhodnocení komunikační situace, výběr adekvátních jazykových prostředků. Nonverbální komunikace.

Mimojazykové informace v řečovém projevu. Stylistika mluveného projevu.