Charles Explorer logo
🇬🇧

Professional Foreign Language - German

Class at Faculty of Education |
OKBZ1G015B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurz uvádí studenty do problematiky studia německého jazyka. V seminářích je postupně prezentována základní slovní zásoba a jsou zde vysvětleny základní gramatické jevy, které jsou nutné ke konverzaci i k četbě jednodušších autentických textů. Důraz je kladen na běžnou hovorovou slovní zásobu a nejfrekventovanější slovní spojení.

Obsahová náplň semináře: Člen. Osobní zájmena v 1. pádě. Časování sloves v přítomném čase. Vykání. Pořádek slov v oznamovací větě. Pořádek slov v tázací větě. Silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jednotném čísle. Zápor (nein, nicht, kein). Přídavné jméno v přísudku. Základní číslovky.

Tematické okruhy: Povolání. Rodina. Jazyky. Barvy. Věci. Tvary. Denní program. Cestování.