Charles Explorer logo
🇬🇧

Rhetorics and Spoken Language Culture

Class at Faculty of Education |
OKNC4C031A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

-       Hlas jako pracovní nástroj učitele. Hlasová hygiena. Fyziologie produkce hlasu, nejčastější poruchy a jejich prevence. Vliv fyzické polohy na produkci hlasu a jeho kvalitu. 

-       Učitel jako logopedický prediagnostik. Ortofonie. 

-       Ortoepie a artikulace. Artikulace, její systematický nácvik. Ortoepie. Spisovná výslovnost jako součást spisovného jazyka. Stylistická platnost neortoepické artikulace. Typy odchylek od ortoepické výslovnosti. Regionální varianty výslovnosti.

-       Práce s tempem, intonací, pauzami. Role pauz ve výstavbě projevu. Mimojazyková funkce pauz. Cílená modifikace tempa řeči v závislosti na komunikační situaci. Eliminace monotonizujících opakování intonačních schémat. Syntaktická a komunikační funkce stoupavé a klesavé intonace.

-       Tematické členění a zvuková strukturace projevu. Zvuková výstavba věty. Souvislost syntaxe a prozodie, pravopisu a prozodie. Problematika rétorické a syntaktické interpunkce. 

-       Mimojazyková platnost zvukových vlastností promluvy. Reflexe fyzických a psychických stavů mluvčího ve zvukových vlastnostech promluvy.

-       Výstavba projevu a jeho zvuková realizace jako prostředek motivace žáka. 

-       Řečové vzory. Učitel jako řečový vzor.

-       Formulace. Jazyková klišé a jazykové floskule, jejich vliv na utváření kognitivního obrazu světa.

-       Tréma, její projevy a zvládání. Projevy trémy v postoji řečníka, v držení rukou. Připravenost. 

-       Řečový styl.

-       Nonverbální komunikace. Postoj. Gestikulace. Oční kontakt. 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl kurzu: Seznámit studenty s dějinami rétoriky a teorií, vybavit studenty praktickými dovednostmi pro komunikaci mluvenou formou jazyka. Na pozadí základních teoretických znalostí jazykovědných a historických a s vědomím interdisciplinárních souvislostí produkce řeči by student měl být schopen vystavět strukturovaný, tematicky jednotný a stylisticky vyrovnaný mluvený útvar.

Kultura jazyka a kultura řeči. Technika řeči: respirace, fonace, artikulace - praktická cvičení. Ortoepie. Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči. Kompozice projevu vzhledem ke komunikačnímu záměru. Prezentační dovednosti. Bezpodmínečně se předpokládá řečový projev v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly.