Charles Explorer logo
🇬🇧

Authority in Education

Class at Faculty of Education |
OKNZ1P005B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměřuje na místo autority v edukaci, její vymezení, chápání, proces jejího budování a uplatňování. Studenti se seznámí s okolnostmi účelného využití autority ve výchově, a to v nejrůznějších souvislostech. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou budování a uplatňování autority ve edukaci. Předmět rovněž poskytne studentům nástroje ke zjišťování interakčního stylu učitele, který je jedním ze základních kamenů budování autority.

1. Pojem autorita a jeho definice (pojmová roztříštěnost).

2. Autorita v koncepčních dokumentech (Bílá kniha, Strategie 2020, RVP, ŠVP).

3. Vnější faktory budování autority (společnost, školský systém).

4. Vnitřní faktory budování autorita (biologie, ontogeneze, odbornost).

5. Problematika autority učitele z pohledu jejího zkoumání.

6. Budování autority učitele (relativizace autority a cílevědomá práce s autoritou).

7. Autorita a škola (alternativní školy).

8. Významné osobnosti, které se staly autoritami (geneze a srovnání budování a uplatňování).

9. Příklady autority (učitele) v beletrii, popřípadě filmu a televizi (vyjma příkladů použitých v setkáních).

10. Interakční styly učitele (mocenské konstelace, komunikace ve třídě).

Study programmes