Charles Explorer logo
🇬🇧

Education through Experience

Class at Faculty of Education |
OKNZ1P007B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět vychází z terminologického základu v teoretické rovině českého pojetí zážitkové pedagogiky a k didaktickým dovednostem vede studenty formou přímé zkušenosti při práci s hrou jako prostředkem učení zážitkem. Uvádí zážitkovou pedagogiku jako obor, který poskytuje pedagogům profesní dovednosti práce se skupinou a s osobnostním a sociálním rozvojem žáků. Cílem předmětu je seznámit studenty s terminologií a prostředky zážitkové pedagogiky a na základě sebezkušenostních postupů vést studenty k povědomí o základních didaktických postupech se zážitkem jako prostředkem učení při hře.

1. Pojetí pojmu zážitková pedagogika (učení, výuka, holistická výchova).

2. Cíle výchovy prožitkem (osobnostní a sociální rozvoj, práce se skupinovou dynamikou).

3. Didaktické postupy (motivace, akce, reflexe; dramaturgie).

4. Hra, reflexe jako příležitost k učení.

5. Kooperace, kompetice.

6. Determinace volby prostředků (pro koho, pro jaký cíl, způsob provázení; podmínky).

7. Zdroje: výchova v přírodě (dobrodružstvím, výzvou; projekty PŠL, Outward Bound apod).

8. Dramatická výchova, dramaterapie; artefiletika, arteterapie (Etický kodex arteterapeuta).

Study programmes