Charles Explorer logo
🇬🇧

Educational and School Psychology

Class at Faculty of Education |
OKNZ1Q002A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata v předmětu:

Učitelství – profese učitele, profesní vývoj, náročné životní situace, syndrom vyhoření. Učení – individuální, autoregulace

Motivace žáků: problémy, motivační trénink, autodiagnostik. Interakce žák – učitel, pojetí žáka, pojetí učitele, preferenční postoje

Sociální skupiny - a) třída (sociální klima, diagnostika třídy, práce se třídní skupinou, odborné intervence), b) rodina (rodina z psychologického pohledu, formy komunikace a spolupráce učitel – rodina)

Podpůrný poradenský systém, odborné kompetence pracovníků školního poradenského pracoviště, spolupráce učitele s pracovníky ŠPP. Společné vzdělávání – principy, formy, podpůrná opatření

Školní úspěšnost/neúspěšnost u žáků staršího školního věku, intervence ve prospěch neúspěšných žáků

Vývojové problémy v dospívání, identita, problémy a možnosti jejich řešení. Problémové chování, rizikové chování, prevence nespecifická i specifická. Poruchy chování.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je poskytnout základní poznatkovou základnu pro přípravu budoucích učitelů ve vztahu k psychologické propedeutice učitelské profese. Výkladová témata budou podpořena prací studentů na seminářích, ve kterých se bude pracovat se zadanými úkoly v rámci samostudia.

Bude se jednat o úkoly k doporučené literatuře, dále k videonahrávkám situací ze školního prostředí, které mohou více dokumentovat dané téma a které podpoří dovednostní rovinu v oblasti teorie - prevence – diagnostiky – intervence.

Study programmes