Charles Explorer logo
🇬🇧

Pedagogical and Psychological Counseling

Class at Faculty of Education |
OKNZ1Q011B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz poskytuje studentům informace o vzniku a vývoji pedagogicko-psychologického poradenství, o současném poradenském systému a nových trendech v poradenství. U konkrétních potíží školního věku se kurz zaměřuje na stručné informace o jejich diagnostice a vhodné intervenci v dané oblasti. Studenti jsou seznámeni s možnostmi metodické podpory a supervize ve školství. V kurzu studujícím budou nabídnuty jak teoretické, tak i empirické poznatky k praktickému nácviku. Cílem je, aby byl učitel či učitelka dobře orientován při vyhledávání poradenské pomoci.

Cílem kurzu je poskytnout studentům všeobecně vzdělávacích předmětů informace o vzniku a vývoji pedagogicko-psychologického poradenství, o současném poradenském systému a nových trendech v poradenství.

Studenti se seznamují s odbornými činnostmi a úkoly jednotlivých poradenských článků (školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog; PPP, SPC, SVP, neziskové organizace, medicínská zařízení). Postupně se seznamují s nejčastěji řešenými problémy žáků a tříd mateřských, základních i středních škol. U konkrétních potíží školního věku se kurz zaměřuje na stručné informace o jejich diagnostice a vhodné intervenci v dané oblasti.

Témata jsou řazena chronologicky dle věku žáků a průřezově mapují oblasti: školní zralost a připravenost, žák se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole, tvorba podpůrných opatření pro: žáky se specifickými poruchami učení a chování, lehkým mentálním postižením, narušenou komunikační schopností, poruchami autistického spektra. a pro žáky mimořádně nadané. Dále jsou oslovena témata: specifika poradenské práce se školní třídou, kariérní poradenství a poradenství pro volbě vhodného výchovného stylu / rodinné poradenství. Studenti jsou seznámeni s možnostmi metodické podpory a supervize ve školství.

Study programmes