Charles Explorer logo
🇬🇧

Cognitive Psychology in School Learning

Class at Faculty of Education |
OKNZ1Q019B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámení se se základními poznatky kognitivní psychologie, které mají přímý vztah ke školnímu učení. Kognitivní psychologie se zabývá tím, jak lidé zpracovávají informace – tedy jak je vnímají, jak si je zapamatovávají, jak se je učí a jak o nich přemýšlejí. Je to tedy obor, který má na jedné straně velmi blízko k pedagogice a na straně druhé k oblasti neurověd. V tomto poli se budeme v rámci kurzu pohybovat. Studující tedy získají představu o oboru kognitivní psychologie a o tom, jak z něho mohou těžit ve svých školních praxích. V některých oblastech bude kurz navazovat na témata vyučovaná v předmětu Základy psychologie, který patří k povinným předmětům bakalářského studia. Zde budou tato témata blíže rozpracována z kognitivně psychologické a neuropsychologické perspektivy a vztažena k potřebám studentů učitelství. V úvodu kurzu budou probrány předmět a cíle kognitivní psychologie. Zaměříme se rovněž na způsob spolupráce s dalšími vědními obory, včetně rizika možných desinterpretací, které tato spolupráce může přinášet. Dále se budeme postupně zabývat jednotlivými kognitivně psychologickými tématy a přesevším pak jejich vztahem ke školní praxi:

1. vnímání a pozornost

2. paměť

3. myšlení

4. jazyk a řeč V každé z těchto částí se vždy rovněž zaměříme na možné poruchy a oslabení se kterými se nejčastěji setkáváme ve školním prostředí. V rámci celého kurzu bude kladen důraz na samostatné kritické myšlení studentů. Výstupem z kurzu bude didaktický test a seminární práce, ve které student představí a následně kriticky zhodnotí vybranou kognitivně psychologickou či neuropsychologickou studii zaměřenou na oblast vzdělávání.

Study programmes