Charles Explorer logo
🇬🇧

Subject Oriented Practice with Reflection

Class at Faculty of Education |
OPBA4A042A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hodinová dotace 0/1 = 12 hodin: rozděleno do 6 setkání po 90 minutách: 1)    Úvodní informativní všech (onsite, C1, v týdnu před začátkem výuky v LS) 2), 3), 4), 5) Sdílení, diskuse + reflexe ve skupinách (onsite nebo online) 6)    Závěrečné reflektivní setkání všech (onsite, C1, zápočtový týden)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem předmětu bude asistentská praxe na základní nebo střední škole dle vlastní volby. Studenti dostanou možnost pracovat systematicky jako asistent pedagoga, příp. jako asistent žáka či žáků. Jako asistenti pedagoga dostanou studenti možnost přispívat k plánování, realizaci i hodnocení výuky, např. tvorba či/a příprava různých typů aktivit, tandemová výuka s učitelem, v omezeném množství i možnost výuky samostatné, příp. výuky vybrané skupiny žáků, tvorba a oprava testů, podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky či soutěže, příprava a oprava domácích úkolů atp. Jako asistenti žáka získají možnost poznávat různé typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě, např. žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, s ADHD, žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí, žáky nadané, žáky cizince atp.

Bakalářská praxe bude zaměřena na čtyři základní oblasti, kterým budou věnována všechna reflektivní setkání. Čtyři základní oblasti a jejich náplň jsou:

(i) náslechy ve výuce: převážně se musí jednat o výuku anglického jazyka, lze však navštívit i výuku jiných cizích jazyků, příp. výjimečně i jiných vyučovacích předmětů; z náslechů studenti pořizují reflektivní poznámky, v nichž se zaměřují na různé aspekty didaktiky anglického jazyka (v návaznosti na oborově didaktické studijní předměty, které absolvují v rámci bakalářského studia);

(ii) seznámení se s chodem školy: studenti se seznámí s ŠVP školy, tematickými plány a dalšími dokumenty a systémy dle možností – např. bakalář, dle možností se rovněž účastní porad, třídních schůzek, tripartit či se podílí na doprovodu žáků na různé akce školy;

(iii) asistence učiteli nebo/a žákovi: viz výše;

(iv) výuka: volitelně a v omezené míře se lze podílet na výuce, např. části hodiny, tandemové výuky, tvorby, zadání a opravy domácího úkolu či testu atp.