Charles Explorer logo
🇬🇧

Microbiology

Class at Faculty of Education |
OPBB4B033A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata vztahující s k teoretické části kurzu:

Vymezení vědního oboru mikrobiologie, bakteriologie a virologie. Vznik a vývoj bakterií.

Vztah bakterií k životnímu prostředí a člověku.

Tři domény buněčných živých soustav - bakterie, archea, eukarya. Prokaryota x eukaryota. Systematické dělení bakterií a archeí. Pojmy biologický druh, kmen, typový kmen.

Prokaryotní buňka a její součásti. Plasmidy a jejich přenos (konjugace, transdukce, transformace). Buněčná stěna grampozitivních a gramnegativních bakterií. Spory a sporulace.

Růst a množení bakterií. Životní cyklus prokaryotní buňky. Růstová křivka bakteriální populace a její fáze.

Výživa bakterií. Zdroje energie, uhlíku, dusíku. Fototrofie, chemotrofie, autotrofie, heterotrofie. Dělení bakterií podle vztahu ke kyslíku.

Fyzikální účinky prostředí na bakterie. Živná laboratorní média.

Úvod do metabolismu bakterií. Metabolismus chemoorganotrofů (fermentace, aerobní respirace, anaerobní respirace), chemoautotrofů a fototrofů.

Patogenní bakterie, bakteriální nákazy, jejich prevence a léčba. Antibiotika, chemoterapeutika ? mechanismus účinku.

Viry. Stavba virové částice. Rozmnožování. Virová onemocnění, jejich prevence a léčba. Bakteriofágy.

Subvirové patogeny. Viroidy. Priony.

Témata vztahující s k praktické části kurzu:

Bezpečnost práce při laboratorní práci s mikroorganismy a chemickými látkami.

Makroskopické a mikroskopické pozorování mikrobiologických kultur.

Příprava a pozorování nativních mikrobiologických preparátů.

Kultivace čisté mikrobiální kultury na agarových půdách.

Nespecifické barvení mikrobiologických vzorků.

Barvení bakterií podle Grama.

Návrh a provedení vlastního bádání z oblasti mikrobiologie.

Annotation

The course is constructed for students to receive better concept on microbes, viruses and subviral pathogenes around us, their general traits, morphology, physiology, genetics and environment. Infections, which are caused by them to plants, animals and humans are discussed.

Practicing in laboratory is included where students learn to prepare and observe native and fixed microscopic preparations of nonpathological bacteria and are introduced to the cultivation of microorganisms on agar soils.