Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexicology and Semantics of Czech Language

Class at Faculty of Education |
OPBC4C031A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvod do lexikologie – lexikální subsystém, lexikologické disciplíny. Základní jednotka lexikálního systému (slovo, pojmenování, lexém, víceslovné lexikální jednotky, motivovanost slova). Frazeologie.

2) Slovní zásoba češtiny (jádro vs. okrajové vrstvy; neutralita vs. příznakovost). Sociolekty.

3) Význam pojmenovávacích jednotek (struktura významu, jeho konstituování). Mnohoznačnost a jednoznačnost. Polysémie, homonymie, paronymie. Slovo jako jazykový znak a jeho různá pojetí.

4) Významové vztahy lexikálních jednotek – paradigmatické a syntagmatické (synonymie, hyperonymie, hyponymie, opozitnost; kompatibilita, kolokabilita).

5) Změny slovní zásoby – sémantické tvoření (pojetí metafory a metonymie v kognitivní lingvistice), přejímání a adaptace, internacionalismy, neologie

6) Slovotvorba – pojetí slovotvorby, základní pojmy, slovotvorné způsoby, úpravy, postupy a typy; onomaziologické kategorie.

7) Derivace – substantiva

8) Derivace – adjektiva

9) Derivace – slovesa

10) Derivace – adverbia; kompozice a zkracování

11) Vývojové tendence a zachycení slovní zásoby ve slovnících. Český národní korpus.

Annotation

The aim is to understand principles of word formation processes and lexical language subsystem according to Czech langauge teacher´ needs.

Lexicology as a linguistic field

Lexeme, appelatives and propper names

Language sign and its theory

Paradigmatic and syntagmatic relationships between meanings

Paronyms

Expresivity

Phraseology and colocability

Metaphore from the point of view of cognitive linguistics

Czech National Corpora

Slangs

Word-formation, word-formation processes

Study programmes