Charles Explorer logo
🇬🇧

Ontogenetic Language Development and Basics of Language Didactics

Class at Faculty of Education |
OPBC4C032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Jazyková ontogeneze u dítěte a její zákonitosti. Vztah ontogeneze a fylogeneze dětské řeči. Biologické předpoklady pro ontogenezi jazyka, vlivnapodobovacího pudu u dětí, důležitost nonverbální komunikace (gesta a mimika). Podmínky osvojení řeči: existence mluvícího okolí a důležitost řečového vzoru. Problematika tzv. vlčích dětí. Jakobsonovy základní principy učení se jazykům: Princip maximálního kontrastu; Postup od jednoduchého ke složitému; Pohyb od nepříznakových členů k příznakovým.

Univerzální stádia v osvojování mateřského jazyka a specifika osvojování flektivních jazyků na příkladu češtiny. Různé přístupy a klasifikace vývojových stádií řeči. Prelingvální stadia řeči: instinktivní stadium, období křiku, žvatlání, broukání atd. Stadia vlastního vývoje řeči: např. stadium emocionálně-volní, stadium asociačně-reprodukční, stadium logických pojmů, intelektualizace řeči. Charakteristika časného projevu dítěte, napodobování takového projevu matkou.

Vrozené a získané faktory v jazykové ontogenezi: faktory biologické, psychologické a sociální. Hluchota vrozená nebo získaná v raném věku, různá zraková poškození. Souvislost motorických schopností a komunikačních schopností. Vliv pohlaví na rozvoj jazykových schopností, výzkumy čtenářské gramotnosti. Sociální determinanty ve vývoji dětské řeči: rodiče, sourozenci a další rodina; struktura rodiny, její socioekonomické postavení; vzdělání rodičů.

Základní psycholingvistická paradigmata ve vztahu k osvojování mateřského jazyka. Počátky moderní psychologie: Wilhelm Wundt. Bloomfieldův obrat k behaviorismu, Verbal Behavior B. F. Skinnera. Nativismus jako kritika behaviorismu. Chomského transformační generativní gratika jako rozvoj nativismu. Evropská psycholingvistika kontextová, resp. komunikační (Rommetveit, Leontjev). Sociopragmatický přístup Tomasella a konstruktivismus. Aktuální přístupy ke zpracování jazyka a prolínání se psycholingvistiky s neurovědami. 

Osvojování hláskosloví v předškolním věku a možnosti intervence v předškolním a školním věku. Sled osvojování vokálů a konsonantů v češtině. Poruchy výslovnosti, dyslálie. Logopedická cvičení. Suprasegmentální jevy češtiny v řečové ontogenezi dítěte. Intonace, tempo, rytmus, plynulost řeči dítěte. Možnosti nácviku suprasegmentálních jevů ve škole.  

Osvojování morfologie češtiny, vztah žákovských prekonceptů a školní výuky. Návaznost jazykového učiva 2. stupně základní školy na poznatky získané na 1. stupni základní školy ve vztahu k rozvoji kognice žáka. Osvojování gramatických kategorií jmen a sloves – sled osvojování, pragmatické a kognitivní faktory mající vliv na osvojování. Vztah mezi osvojováním gramatických kategorií a jazykovou typologií (jazyky flektivní, aglutinační, analytické). Metody výzkumu osvojování gramatických kategorií.  

Osvojování syntaxe češtiny, obohacování žákovského mluveného a psaného projevu o nové syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjádření. Rozvoj analytických schopností žáka v syntaxi českého jazyka. Vztahy parataktické a hypotaktické. Sled osvojování různých typů syntaktických konstrukcí. Pragmatické a kognitivní faktory mající vliv na osvojování syntaxe. Metody výzkumu osvojování syntaxe. Tvorba cvičení na rozvoj syntaktické kompetence.  

Osvojování lexika, obohacování slovní zásoby v průběhu celého života. Rozvoj klíčových komunikačních kompetencí žáka s ohledem na stupeň vývoje kognice. Mentální lexikon. První slova – charakteristika. Způsoby osvojování významu slova. Zastoupení slovních druhů v řeči dítěte. Zvyšování frekvence slovní zásoby. Metody výzkumu osvojování lexika a měření rozsahu slovní zásoby. Specifická slovní zásoba v řeči dítěte – frazeologismy, slova cizího původu, slova příznaková. Cvičení na rozvoj slovní zásoby.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty se zákonitostmi ontogenetického vývoje řeči. Studenti si v kurzu usouvztažní informace o řečové ontogenezi v různých věkových obdobích. Osvojování jazyka je celoživotní proces, nekončí předškolním obdobím. Studenti si osvojí poznatky o vývoji kognice ve vztahu k řečovému vývoji v různých věkových obdobích a budou schopni vytvářet výukové materiály a navrhovat aktivity rozvíjející různé oblasti jazyka v různých věkových obdobích. Rovněž budou schopni posoudit obecně jazykový vývoj žáka z hlediska normy a vytvářet si realistická očekávání týkající se kompetencí žáka.

Témata kurzu: Jazyková ontogeneze u dítěte a její zákonitosti. Univerzální stádia v osvojování mateřského jazyka a specifika osvojování flektivních jazyků na příkladu češtiny. Vrozené a získané faktory v jazykové ontogenezi. Základní psycholingvistická paradigmata ve vztahu k osvojování mateřského jazyka. Osvojování hláskosloví v předškolním věku a možnosti intervence v předškolním a školním věku. Osvojování morfologie češtiny, vztah žákovských prekonceptů a školní výuky. Návaznost jazykového učiva 2. stupně základní školy na poznatky získané na 1. stupni základní školy ve vztahu k rozvoji kognice žáka. Osvojování syntaxe češtiny, obohacování žákovského mluveného a psaného projevu o nové syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjádření. Rozvoj analytických schopností žáka v syntaxi českého jazyka. Osvojování lexika, obohacování slovní zásoby v průběhu celého života. Rozvoj klíčových komunikačních kompetencí žáka s ohledem na stupeň vývoje kognice.

Study programmes