Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech and General History III

Class at Faculty of Education |
OPBD4D031A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek:

Raný novověk – modernizace státu a společnosti

Nástup Ferdinanda I. na český trůn a vznik habsburské monarchie

Stavovská společnost a státní správa v 16. století, skladba zemí Koruny české, jejich vztahy

Německá reformace, konfesionalizace, tridentský koncil

Velmoci na evropském západě a jejich vztahy v 16. století (Španělsko, Nizozemí, Anglie, Francie)

První protihabsburský odboj roku 1547 a jeho důsledky

Náboženské poměry v českých zemích a zápas o Českou konfesi

Cesta k velkému konfliktu v českých zemích – katolický „převrat“ 1599, velký bratrský spor, Rudolfův Majestát

Zahraničněpolitická a vojenská problematika habsburské monarchie, turecké nebezpečí v 16. století

Humanismus, renesance, manýrismus – kulturní prostředí a životní styly předbělohorské společnosti

České stavovské povstání 1618-1620 – příčiny, průběh

Důsledky povstání, tresty, Obnovené zřízení zemské a pobělohorské změny v postavení českého státu

Pobělohorská rekatolizace a náboženská emigrace

Třicetiletá válka a její výsledky v evropské perspektivě

Baroko: kultura, mentalita a životní styl, vzdělání a intelektuální život

Zemský patriotismus a barokní vlastenectví v českých zemích

Dvě cesty k řešení konfliktů mezi panovníkem a stavy v 17. století: Anglická revoluce, Francie Ludvíka XIV.

Turecké ohrožení střední Evropy, dobývání Uher a Balkánu

Pragmatická sankce a její souvislosti

Ekonomické nauky, hospodářské poměry a poddanská otázka v českých zemích

Habsbursko-bourbonské soupeření, válka o dědictví španělské

Témata cvičení:

Nástup Ferdinanda I. na český trůn

Náboženské pnutí ve Francii a Bartolomějská noc

Majestát Rudolfa II. a nábožensko-politický konflikt v Čechách

Stavovské povstání a Konfederace zemí Koruny české

Baroko – zázraky a mariánská zbožnost

Osmanské ohrožení střední Evropy, obležení Vídně 1683  

Annotation

The course Czech and General History III is divided into lectures and exercises. Lectures are devoted to the main problems of historical development in the European area with a more systematic focus on the history of the Czech lands (understood in the broader context of the Habsburg monarchy) in the early modern period 1526-1740.

In addition to the political history, information will be given on the religious development, the social and economic state of the territories under study, and last but not least on their cultural and ideological development within the framework of the Renaissance, Mannerism and Baroque. The lectures will also include the origins of modern European states and important events in the European centres of power, besides the Danube monarchy especially in Habsburg Spain, the Holy Roman Empire, the Netherlands, England, etc.

The exercises focus on six major themes and aim to introduce students to important sources on these themes and their wider contexts.