Charles Explorer logo
🇬🇧

Regional Studies of the Czech Lands

Class at Faculty of Education |
OPBD4D033A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1. Písemné prameny a archivní fondy v HR

2. Typologie literatury v HR, heuristika a kritické čtení

3. Kartografické, ikonografické a fotografické prameny v HR

4. Hmotné prameny nemovité a památková péče v ČR

5. Hmotné prameny movité a sbírkové instituce v ČR

6. Kulturní krajina jako pramen HR

7. Využití HR ve výchovné a vzdělávací praxi (průběžně)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámení studentů s historickou disciplínou, jejíž poznání prohloubí znalosti získané v úvodu do studia dějepisu a v kurzech českých a obecných dějin na prostředí konkrétní studentem/kou vybrané lokality či regionu. Získané znalosti a kompetence by zároveň měly studentům umožnit v jejich budoucích působištích začleňování regionálních dějin a místních památek do výuky.

Cvičení se zaměří zejména na relevantní primární prameny, a to nejen prameny písemné, ale též vizuální (kartografické, ikonografické a fotografické) a hmotné (movité a nemovité). Náplní úvodní části kurzu bude práce s edicemi pramenů.

Následovat bude seznámení s vybranými odbornými a popularizačními díly s důrazem na schopnost studentů je samostatně kriticky číst. Z vizuálních pramenů budou prakticky využívány v první řadě dobové kartografické prameny (mapy stabilního katastru ad.).

U hmotných pramenů bude důraz kladen na nemovité památky (časové zařazení, interpretace, terminologie).