Charles Explorer logo
🇬🇧

Elective Seminar I-A

Class at Faculty of Education |
OPBD4D051B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrové semináře I a II pro bakalářské studium svým zaměřením prohlubují historické kontextuální znalosti studenta. Semináře jsou koncipovány interdisciplinárně a propojují historii s příbuznými obory (např. dějiny umění, literární historie, geografie atd.), snaží se podpořit samostatnou práci studentů s různými typy pramenů a prohloubit jejich faktografické i argumentační schopnosti, prezentovat výsledky své práce veřejně a být schopen diskutovat a své závěry obhájit. Výběrový seminář I A - Praha a evropské metropole v kontextu doby. Seminář se zaměřuje na zrod Prahy jako globálního města a evropské metropole v širším kontextu dějinných událostí, resp. sociálního a politického vývoje, světových kulturních vlivů a snaze urbanistů ustoupit středověkému pojetí města. Kulturní fenomén Prahy bude reflektován pomocí srovnání příčin vzniku a vývoje jiných evropských metropolí jako např. Vídně, Berlína, Paříže, Budapešti, Varšavy, Krakova, Říma, ale i v rámci českých zemí. Jaké národy a etnika do metropolí v minulosti přicházely, utvářely jejich tvář a vzájemně se setkávaly, ovlivňovaly i střetávaly? Kdo a proč byl z měst nuceně vysidlován? Seznámíme se s příklady širokou škálou primárních i sekundárních pramenů (filmové ukázky, mapy, veduty města, stavby, pomníky a pamětní desky, politické plakáty a karikatury …), pomocí kterých lze dějiny evropských metropolí nahlížet a rekonstruovat. Hlavní témata:

1. Funkce města v době středověku a novověku.

2. Město – symbol revoluce.

3. Město jako průmyslové a obchodní centrum.

4. Město a jeho vliv na utváření moderní společnosti.

5. Město – srdce kultury.

6. Město – živý organismus.

7. Město a odkaz předků.

8. Život na periferii.

9. Evropské metropole – tvář a cíl.

10. Evropské metropole ve filmu. Výuka bude podle možnosti probíhat také formou vycházek, resp. návštěv významných lokalit.