Charles Explorer logo
🇬🇧

Elective Seminar I-C

Class at Faculty of Education |
OPBD4D053B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrové semináře I a II pro bakalářské studium svým zaměřením prohlubují historické kontextuální znalosti studenta. Semináře jsou koncipovány interdisciplinárně a propojují historii s příbuznými obory (např. dějiny umění, literární historie, geografie atd.), snaží se podpořit samostatnou práci studentů s různými typy pramenů a prohloubit jejich faktografické i argumentační schopnosti, prezentovat výsledky své práce veřejně a být schopen diskutovat a své závěry obhájit.

Výběrový seminář I C – Prameny k dějinám 20. století a jejich interpretace I. Seminář bude zaměřen na prohloubení tématiky přednášené v rámci cyklu Obecně dějiny V, tedy českých a obecných dějin v letech 1914–1938. Cílem semináře je seznámit studenty s různými typy pramenů a naučit je tyto prameny interpretovat. Půjde jak o úřední dokumenty, tak o prameny obrazové (fotografie, plakáty) a v neposlední řadě i prameny audiovizuální (zvukové záznamy, filmy). Zvláštní důraz bude kladen na téma propagandy v první polovině 20. století. Studenti by se tak měli naučit na konkrétních případech nejen číst dobové texty, ale i rozlišovat propagandistické produkty.

Témata: 1. První světová válka v plakátech a fotografiích. 2. Prameny k československé zahraniční akci v době první světové války a k československým legiím. 3. Vznik Československa v dobových dokumentech. 4. Budování československého státu ve světle úředních a publicistických pramenů. 5. Obrazové prameny k dějinám Ruských revolucí. 6. Spojené státy americké po první světové válce a prameny k jejich dějinám. 7. Česká kultura mezi světovými válkami (literatura, výtvarné umění, hudba, film, divadlo). 8. Evropská a světová kultura mezi světovými válkami (literatura, výtvarné umění, hudba, film, divadlo). 9. Interpretace Velké hospodářské krize. 10. Prameny k dějinám Československa ve 30. letech. 11. Nástup diktátorských a totalitních režimů ve 20. a 30. letech v textových i obrazových pramenech. 12. Zářijová krize 1938 a Mnichovská dohoda v dobových dokumentech a ve vzpomínkách účastníků a pamětníků.