Charles Explorer logo
🇬🇧

Elective Seminar I-D

Class at Faculty of Education |
OPBD4D054B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrové semináře I a II pro bakalářské studium svým zaměřením prohlubují historické kontextuální znalosti studenta. Semináře jsou koncipovány interdisciplinárně a propojují historii s příbuznými obory (např. dějiny umění, literární historie, geografie atd.), snaží se podpořit samostatnou práci studentů s různými typy pramenů a prohloubit jejich faktografické i argumentační schopnosti, prezentovat výsledky své práce veřejně a být schopen diskutovat a své závěry obhájit.

Výběrový seminář I D - Ženy v dějinách. Od pramáti Evy k feministkám 21. století. Seminář se zaměřuje na tematicky i chronologicky velmi široce pojaté dějiny žen od starověku až do 21. století. Historie se pochopitelně věnuje všem lidem a nelze jistě psát výhradně dějiny žen bez mužů. Ženy byly vždy v kontaktu s muži, kteří – někdy až příliš často a příliš jednoznačně – životy žen (spolu)utvářeli. Přesto může pohled na dějiny žen tvořit určitou specifickou perspektivu historického výzkumu, jež nemusí přeceňovat rozdíly mezi pohlavími a vycházet pouze z již tradičního pojetí genderu. Sledovat můžeme témata jako je marginalizace žen ve „velké historii“, převážně negativní pohled na ženy utvářený antikou a biblickými texty, prosazování se žen v hospodářských aktivitách, kultuře, politice, proměňující se podíl žen ve vzdělávání, jejich postupnou emancipaci v době moderní. Stranou nezůstává každodennost žen ani rituály spojené se specificky ženskými úkoly, jako je porod a výchova dětí. Sledovat můžeme ženy v různých společenských postaveních, ať už to jsou panovnické rodiny, šlechta, kláštery, město či venkov. Je možné se věnovat i biografiím jednotlivých žen.

Studenti budou připravovat referáty a kratší seminární práce. Pracovat se bude s prameny i literaturou, s důrazem na upevnění a rozšíření historických znalostí, metodologie i praktických dovedností nutných k vytvoření historické studie, ať již na úrovni seminární, bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Výběr témat i výuka bude směřovat též k rozvoji didaktických dovednostní (ústní a písemná prezentace, příprava materiálů k hodině – prezentací, písemných hand-outů) a k diskutování témat pro výuku na různých stupních vhodných (např. rovnost mužů a žen, možnosti sociálního vzestupu žen atd.).

Témata: I. Propedeutika (1. teoretické uchopení dějin žen. A co dějiny mužů? 2. Gender a historie.). II. Postavení ženy ve starověku a středověku (1. postavení ženy v biblických textech. 2. Postavení ženy v antice. 3. Postavení ženy ve středověku. 4. Ženské kláštery ve středověku.). III. Proměny postavení ženy v raném novověku (1. počínající emancipace žen v době humanismu a renesance. 2. Životní rituály: porod, svatba, smrt. 3. Žena v dobách reformace a konfesionalizace. 4. Emancipace ženy v době osvícenství.). IV. Žena v umění (1. žena ve výtvarném umění. 2. Žena v literatuře.). V. Shrnutí a didaktické využití problematiky.