Charles Explorer logo
🇬🇧

Lands of the Bohemian Crown in Pre-Modern Period

Class at Faculty of Education |
OPBD4D103C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášky sledují vznik a vývoj Koruny království českého ve 14.–18. století, se stručným zohledněním předchozího i následujícího vývoje, a to z hlediska státoprávního, společensko-politického, společensko-kulturního, církevního či etnického. Pozornost je zaměřena na celek Koruny i na jednotlivé tzv. vedlejší korunní země (Slezsko, Horní a Dolní Lužici, Horní Falc), na kontakty a komunikaci mezi jednotlivými zeměmi navzájem i mezi zeměmi a pražským centrem (komunikace s králem, mezi stavovskými obcemi či jednotlivými městy a církevními institucemi). Cílem je pochopit vývoj předmoderního českého státu v jeho historických hranicích a souvislostech. Předmět dále usiluje rozšířit tradiční výklad politických dějin o témata z dějin společnosti, kultury, náboženství apod. Studenti budou vedeni ke sledování odborné literatury k tématu, formulování samostatného úsudku v rámci ústní rozpravy či písemného eseje, a k práci s relevantními prameny.

Témata: 1. Proč studovat dějiny korunních zemí? Prameny a literatura – úvod do problematiky. 2. Země české za Přemyslovců. Zemské hranice. Územní politika Jana Lucemburského. Slezská knížectví. 3. Územní politika Karla IV. I Horní a Dolní Lužice, Horní Falc a Braniborsko. 4 Inkorporační listiny Karla IV. Corona regni Bohemiae ve srovnávací perspektivě. Lucemburský dvůr jako kulturní fenomén. 5. Dva pozapomenutí Lucemburkové: Václav Lucemburský a Jan Zhořelecký 6. Kulturní a církevní poměry v Koruně v době předhusitské. Krize husitství a 15. století 7. Obnova České koruny v 2. polovině 15. století. Jagellonci a nástup Habsburků 8. Charakteristika jednotlivých korunních zemí v raném novověku. Zemská zřízení vydávaná pro Horní a Dolní Lužici a Slezsko v pokusu o srovnání s vydanými normativními kodifikacemi pro Čechy 9. Etnické poměry v zemích Koruny české v době předmoderní 10. Církevní a náboženské poměry. Reformace 11. Výtvarná a literární kultura v zemích Koruny české raného novověku 12. Vývoj v 17. a 18. století. Ztráta Lužic a Slezska. Přetrvávající vazby mezi ztracenými vedlejšími zeměmi a Korunou (do vzniku samostatného Československa). Kultura. Lužičtí Srbové