Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Language and Latine II

Class at Faculty of Education |
OPBF4F043A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Jazyková cvičení: -Vyučující Madeleine BIEGEL: Soustavná práce s francouzskou učebnicí - (EDITO B2- 3e édition). Během LS budou probrány 3 Unités na daná témata: Unité 5 "Histoire de...", Unité 6 "A votre santé!, "Unité 7 "Chassez le naturel" Během seminářů budou zařazeny ad hoc další doplňkové materiály týkající se francouzské kultury a civilizace a "referátky" k aktuálním událostem soudobé Francie. Latina: - vyučující Jiří Jančík : (1) Základy nominální morfologie latiny (2) Základy adjektivální morfologie latiny (3) Základy verbální morfologie latiny (4) Základy pronominální morfologie latiny (5) Základy slovosledu latinské věty

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět navazuje na předchozí předměty Jazyková cvičení a latina I. Rozvíjí řečové dovednosti i jazykové prostředky integrovanou a praktickou formou na úrovni B2 dle SERRJ a propojuje současný jazyk s odkazem latiny. Studenti si prohloubí své znalosti do té míry, aby byli schopni pochopit a aktivně předat jeho základy. Pro studenta francouzštiny je obzvláště důležité uvědomování si úzkého vztahu latiny a francouzštiny, student je proto systematicky veden k samostatnému odvozování francouzských slov z latinského základu. Poukazování na vzájemnou propojenost obou jazyků je přípravou ke studiu dalších lingvistických disciplín. V semináři zaměříme pozornost na latinské předložky a prefixy, na stavbu slov a odvozování jejich významu. Student si průběžně osvojí latinská živá slova a sentence.

Témata: Jazyková část: histoire, corps la santé, écologie et développement durable ; Latina: Základní latinská gramatika, Předložky/prefixy – tvorba a analýza odborných termínů, Sentence a živá slova, Řecká a římská mytologie, Četba upravených textů z antických dějin a kultury