Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology of the German language

Class at Faculty of Education |
OPBG4G012A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata:

Výslovnostní norma a její kodifikace 

Definice fonetiky a fonologie a jejich základní jednotky 

Vztah mluvené a psané formy jazyka. Dělení fonetiky. Postavení fonetiky v systému ostatních věd. Fonetická transkripce 

Artikulační fonetika – Respirace, fonace, artikulace 

Srovnání fonologického systému češtiny a němčiny 

Pravidla výslovnosti hlásek a hláskových kombinací v němčině 

Suprasegmentální prvky 

Koartikulace. Asimilace. Redukce 

Praktický nácvik výslovnosti v letním semestru:

Dlouhé zavřené vokály 

Labializované vokály 

Redukce 

Ich-Laut, Ach-Laut 

Ang- Laut 

Aspirace 

Znělost konsonantů

Slovní přízvuk 

Větný přízvuk a větná melodie 

Annotation

The aim of the course is to introduce the issue of standard standard pronunciation of the German language. In the lectures, students get acquainted with the theoretical foundations of the disciplines of phonetics and phonology.

In the seminars, they analyze the sound side of German, systematically practice standard pronunciation, especially in problematic sounds with the aim of mastering the articulatory basis for the pronunciation of the German language and phonetic transcription of the text. The seminar begins with an introductory recording of an unknown text.

Study programmes