Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the study of literature

Class at Faculty of Education |
OPBG4G023A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod

2. Epika Struktura epického díla: Téma a motiv. Děj. Čas. Prostor. Postava. Vypravěč Kompozice Jazyk Epické žánry

3. Lyrika Jazyk. Tropy a figury Struktura verše Verš a řádek Versifikační systémy. Přesah. Metrum a rytmus  Druhy verše Rým. Strofa

4. Drama Prostor. Čas. Postava Jazyk. Dialog. Konflikt

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům formou přednášky základní teoretické a terminologické znalosti z oblasti literární vědy, nezbytné jak k porozumění literárněhistorickému textu, tak pro práci s uměleckým literárním textem v německém jazyce. Cílem seminářů je na konkrétních příkladech děl z německy psané literatury různých epoch pronikat k významu základních pojmů poetiky, osvojit si terminologii potřebnou pro četbu literárněvědných a kulturněhistorických textů a pro dialog o literárních a kulturních tématech.

Obsahem kurzu jsou témata: Pojem literatury. Estetično. Interpretace prozaických textů: Autor a vypravěč. Základní perspektivy vyprávění. Poetika kompozice. Poetika postavy. Poetika syžetu a příběhu. Prostor a čas. Dramatické texty: Vztah dramatického textu k literatuře. Hlavní a vedlejší děj. Fabule a syžet. Postavy. Dramatický a jevištní prostor. Základní rysy dramatického prostoru. Chronotop. Pět fází děje. Postava a jednání. Dialog, monolog a řeč v dramatu. Otevřené a uzavřené drama. Interpretace lyrického textu: Základní pojmy. Lyrický subjekt. Stavební prvky. Fonetická rovina. Grafická rovina. Lexikální a syntaktická rovina. Významové komplexy lyrického textu. Prostor a čas. Figury a tropy.

Study programmes