Charles Explorer logo
🇬🇧

Choral singing

Class at Faculty of Education |
OPBH4H103C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vystoupení smíšeného sboru v letním semestru: 9. 4. v 16h Karolinum, 24. 4. v 19h Týnský chrám, Dvořák: Mše D dur, termíny repríz v jednání.

Specifikum disciplíny spočívá v současném vzdělávání studentů různých ročníků, vybavených odlišnými stupni úrovně hudebních dovedností a mírou dosavadní sólové pěvecké nebo sborové praxe. Studium konkrétních skladeb umožňuje získat přehled o sborové literatuře určitého sborového seskupení a o zásadách její interpretace. Náplní předmětu je aktivní členství v některém z existujících fakultních sborů. Současně s výchovou sborového zpěváka předmět sleduje individuální zkušenost s interpretací konkrétních vokálních děl prováděných se sborem při různých příležitostech. Kromě pravidelné účasti na zkouškách a prokázání zvládnutí studovaného repertoáru je podmínkou k zápočtu i písemná recenze koncertů profesionálních sborových těles, dále pak podílení se na organizaci soustředění a na přípravě průvodního textu koncertního programu.

Annotation

Complex education of choir singer. The specificity of the discipline lies in the parallel education of students from different years, with different degrees of musical skills and the degree of previous solo singing or choral practice.

Studying specific compositions allows to gain an overview of the choral vocal literature of a particular choral group and the principles of its interpretation.