Charles Explorer logo
🇬🇧

Number fields and number theory for teachers

Class at Faculty of Education |
OPBM4M033A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

(1) Úvodní motivace + Nepoziční a poziční číselné soustavy. (2) Kritéria dělitelnosti a jejich odvození. (3) Kongruence a modulární aritmetika. (4) Lineární kongruence a diofantické rovnice a jejich soustavy. (5) Od nejmenšího společného násobku k čínské větě o zbytcích. (6) Polynomiální a exponenciální kongruence: Malá Fermatova věta, Eulerova funkce a Eulerova věta, grupová struktura. (7) Kvadratické kongruence a diofantické rovnice: kvadratické zbytky, Legendrův a Jacobiho symbol, Gaussova věta o kvadratické reciprocitě. (8) Aplikace TČ v šifrování. (9) Použití TČ ve škole a v MO. + Další témata dle času a zájmu studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit budoucí učitele se základy teorie čísel. Po absolvování předmětu budou studenti rozumět základním pojmům a nástrojům teorie čísel (modulární aritmetika, řešení lineárních a kvadratických rovnic), zvládat postupy pro řešení úloh, se kterými se mohou setkat ve své praxi (včetně úloh MO), a umět uvést příklady využití poznatků z teorie čísel v různých aplikacích.